Çalışma Alanları

01

Çevresel, Ekonomik & Sosyal Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma ve her alanda gelişim çabaları ile doğal çevreyi de koruyarak bütüncül bir perspektifle tüm beşeri ve doğal alanlarda çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan; kırsal, kentsel, bölgesel ve ülkelerarası sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidererek güvenli insani yerleşim yerleri ile çevreye duyarlı doğal yerleşim yerlerini sürdürülebilir kılan ve sürdürülebilir kalkınmada toplumsal dayanışmayı ve sivil toplum etkinliğini geliştiren alanda çalışmaktayız.
02

Yaşam Kalitesi & Refah Artışı

Gelir artışını da kapsayarak herkesin her yaşta refahını ve yaşam kalitesini artıran; cinsiyet-fırsat ve erişim koşullarının eşitliğini bugün ve gelecek nesiller arası ortak ilke kabul ederek insanların sağlıklı bir yaşama erişimi ve sürdürülebilir yönetimini garanti altına alan konuda çalışmaktayız.
03

Dezavantajlıların Güçlendirilmesi

Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, uzun süreli işsizler, mülteciler/sığınmacılar/göçmenler/göçebeler/yerinden olmuşlar, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altındakiler, eski mahkum veya tutuklular, şiddet veya istismar mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar ve aileleri ile çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, sığınma evlerinde kalan bireyler, evsizler, mevsimlik tarım işçileri, sosyal alana veya iktisadi piyasaya erişimde ayrımcılığa uğrayan veya önyargı ile karşılaşan diğer dezavantajlı grupları koruyan ve toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendiren alanda çalışmaktayız.
04

Yaşamboyu Eğitim & Becerinin Kazandırılması

Herkesi kapsayarak eşit derecede kaliteli eğitim sağlayan; yasam boyu nitelikli eğitim imkânı tanıyan; mesleki eğitimin gelişimine katkıda bulunan ve beşeri sermayenin beceri ve yetkinliklerini geliştirerek katma değere dönüştürebilen alanda çalışmaktayız.
05

İnsan Kaynaklarının Tüm Sektörlerde Gelişimi

İnsan Kaynaklarını tüm sektörlerde geliştiren; iş sağlığı ve güvenliğini destekleyerek tüm sektörlerde insana yaraşır iş kültürünü ve sektörler arası işbirliğini oluşturan; işgücü hareketliliğini destekleyerek istihdamın artmasını sağlayacak önlem ve tedbirler alan; melek yatırımcılık ve kitlesel fon uygulamalarını da hayata geçirerek girişimciliği destekleyen alanda çalışmaktayız.
06

Çevre & Doğa Sistemlerinin Korunması

Çevre ve doğa sistemlerini koruyan/iyileştiren/destekleyen ve dengeli olarak planlanması ve yönetilmesini sağlayan; düşük karbon ekonomisine önem vererek iklim değişikliğinin farkındalığı ve azaltılması perspektifinde etkileri ile mücadele eden ve erişilebilir/güvenilir/sürdürülebilir/yenilenebilir modern enerji sağlayan alanlarda çalışmaktayız.
07

Su & Karasal Biyoçeşitliliğin Korunması

Denizleri ve tüm su kaynaklarını, karasal ekosistemleri ve ormanları koruyan, restore eden ve sürdürülebilir kullanımını sağlayan; biyoçeşitlilik kaybını durduran; çölleşme ile mücadele ederek toprakların verimlilik kaybını durduran alanda çalışmaktayız.
08

Sürdürülebilir Üretim & Tüketim

Kendi kendine yeterlilik perspektifi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimi sağlayan; her insan için temel ihtiyaçların karşılanarak yoksulluğu ve açlığı sona erdiren; gıda güvenliğini ve beslenme imkânlarını geliştiren ve sürdürülebilir tarımı destekleyen alanda çalışmaktayız.
09

İnovasyon & Ar-Ge & Rekabetçilik

Sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi, modern ve gelecek nesillerin ihtiyaçları çerçevesinde alt ve üstyapı inşasını, yeni buluşları, inovasyonu, araştırma ve geliştirmeyi, teknolojik kalkınmayı ve evrimleşmeyi destekleyen; yerel/bölgesel/uluslararası alanda rekabetçiliği ve yenilikçiliği geliştiren ve teşvik eden alanda çalışmaktayız.
10

Etkin Yönetim & Kurumsal Kapasite Artışı

Etkin ve verimli kamu yönetimine destek vererek kurumsal kapasiteyi artıran; küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tüm kamu-özel-üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına destek sağlayan; yerel ve küresel ortaklıkların uygulamasını güçlendiren ve her seviyede etkin, hesap verebilir ve şeffaf kurumları teşvik eden alanlarda çalışmaktayız.
11

Yönetişim & Demokrasi & İnsan Hakları

Yönetişim, demokrasi ve insan hakları ilkelerini herkes için ulaşılabilir kılan; herkesin adalete erişimini sağlayan; sosyal adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalar yaparak ayrımcılıkla mücadele eden; sosyal eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini, herkese eşit davranmayı, fark gözetmemeyi ve farklı davranmamayı sağlayan alanlarda çalışmaktayız.