Dernek Tüzüğü

Madde 1- Derneğin Adı: “Sürdürülebilir Kalkınma Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2- Dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanında, mirasçılık yerine emanetçiliği benimseyerek geçmişten gelen sorunların gelecek nesle bırakılmadan çözülmesi bakış açısıyla sürdürülebilir kalkınmayı, hayat boyu öğrenmeyi, sosyal içermeyi ve insan da dahil tüm canlıların haklarına saygıyı artırmaya, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlamasını yapmaya, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarına ve çevreyi ve tüm canlıların yaşam kalitesini korumaya yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Madde 3 – Dernek, faaliyetlerin etkinleştirilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için amacına uygun olarak eğitim, sağlık, nüfus programı, su tedariki ve sanitasyon, çatışma önleyen ve barışçıl politika, ulaşım ve depolama, iletişim, çevre, enerji, finans, işletme, tarım, gıda, ziraat, ormancılık ve balıkçılık, maden, sanayi, ticaret, inşaat, turizm, kırsal ve bölgesel kalkınma gibi sektörlerde sürdürülebilir kalkınma amacı ile aşağıdaki konularda ve yöntemlerde(biçimlerde) çalışabilir.

1 – Sürdürülebilir kalkınma ve her alanda gelişim çabaları ile doğal çevreyi de koruyarak bütüncül bir perspektifle tüm beşeri ve doğal alanlarda çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan; kırsal, kentsel, bölgesel ve ülkelerarası sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidererek güvenli insani yerleşim yerleri ile çevreye duyarlı doğal yerleşim yerlerini sürdürülebilir kılan ve sürdürülebilir kalkınmada toplumsal dayanışmayı ve sivil toplum etkinliğini geliştiren,

2 – Gelir artışını da kapsayarak herkesin her yaşta refahını ve yaşam kalitesini artıran; cinsiyet-fırsat ve erişim koşullarının eşitliğini bugün ve gelecek nesiller arası ortak ilke kabul ederek insanların sağlıklı bir yaşama erişimi ve sürdürülebilir yönetimini garanti altına alan,

3 – Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, uzun süreli işsizler, mülteciler/sığınmacılar/göçmenler/göçebeler/yerinden olmuşlar, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altındakiler, eski mahkum veya tutuklular, şiddet veya istismar mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar ve aileleri ile çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, sığınma evlerinde kalan bireyler, evsizler, mevsimlik tarım işçileri, sosyal alana veya iktisadi piyasaya erişimde ayrımcılığa uğrayan veya önyargı ile karşılaşan diğer dezavantajlı grupları koruyan ve toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendiren,

4 – Herkesi kapsayarak eşit derecede kaliteli eğitim sağlayan; yasam boyu nitelikli eğitim imkânı tanıyan; mesleki eğitimin gelişimine katkıda bulunan ve beşeri sermayenin beceri ve yetkinliklerini geliştirerek katma değere dönüştürebilen,

5 – İnsan Kaynaklarını tüm sektörlerde geliştiren; iş sağlığı ve güvenliğini destekleyerek tüm sektörlerde insana yaraşır iş kültürünü ve sektörler arası işbirliğini oluşturan; işgücü hareketliliğini destekleyerek istihdamın artmasını sağlayacak önlem ve tedbirler alan; melek yatırımcılık ve kitlesel fon uygulamalarını da hayata geçirerek girişimciliği destekleyen,

6 – Çevre ve doğa sistemlerini koruyan/iyileştiren/destekleyen ve dengeli olarak planlanması ve yönetilmesini sağlayan; düşük karbon ekonomisine önem vererek iklim değişikliğinin farkındalığı ve azaltılması perspektifinde etkileri ile mücadele eden ve erişilebilir/güvenilir/sürdürülebilir/yenilenebilir modern enerji sağlayan,

7 – Denizleri ve tüm su kaynaklarını, karasal ekosistemleri ve ormanları koruyan, restore eden ve sürdürülebilir kullanımını sağlayan; biyoçeşitlilik kaybını durduran; çölleşme ile mücadele ederek toprakların verimlilik kaybını durduran,

8 – Kendi kendine yeterlilik perspektifi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimi sağlayan; her insan için temel ihtiyaçların karşılanarak yoksulluğu ve açlığı sona erdiren; gıda güvenliğini ve beslenme imkânlarını geliştiren ve sürdürülebilir tarımı destekleyen,

9 – Sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi, modern ve gelecek nesillerin ihtiyaçları çerçevesinde alt ve üstyapı inşasını, yeni buluşları, inovasyonu, araştırma ve geliştirmeyi, teknolojik kalkınmayı ve evrimleşmeyi destekleyen; yerel/bölgesel/uluslararası alanda rekabetçiliği ve yenilikçiliği geliştiren ve teşvik eden,

10 – Etkin ve verimli kamu yönetimine destek vererek kurumsal kapasiteyi artıran; küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tüm kamu-özel-üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına destek sağlayan; yerel ve küresel ortaklıkların uygulamasını güçlendiren ve her seviyede etkin, hesap verebilir ve şeffaf kurumları teşvik eden,

11 – Yönetişim, demokrasi ve insan hakları ilkelerini herkes için ulaşılabilir kılan; herkesin adalete erişimini sağlayan; sosyal adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalar yaparak ayrımcılıkla mücadele eden; sosyal eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini, herkese eşit davranmayı, fark gözetmemeyi ve farklı davranmamayı sağlayan alanlarda dernek amaçlarına ve çalışma yöntemlerine uyarak çalışır.

1 – Sürdürülebilir kalkınma ve her alanda gelişim çabaları ile doğal çevreyi de koruyarak bütüncül bir perspektifle tüm beşeri ve doğal alanlarda çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayan; kırsal, kentsel, bölgesel ve ülkelerarası sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidererek güvenli insani yerleşim yerleri ile çevreye duyarlı doğal yerleşim yerlerini sürdürülebilir kılan ve sürdürülebilir kalkınmada toplumsal dayanışmayı ve sivil toplum etkinliğini geliştiren,

2 – Gelir artışını da kapsayarak herkesin her yaşta refahını ve yaşam kalitesini artıran; cinsiyet-fırsat ve erişim koşullarının eşitliğini bugün ve gelecek nesiller arası ortak ilke kabul ederek insanların sağlıklı bir yaşama erişimi ve sürdürülebilir yönetimini garanti altına alan,

3 – Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, uzun süreli işsizler, mülteciler/sığınmacılar/göçmenler/göçebeler/yerinden olmuşlar, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altındakiler, eski mahkum veya tutuklular, şiddet veya istismar mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar ve aileleri ile çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, sığınma evlerinde kalan bireyler, evsizler, mevsimlik tarım işçileri, sosyal alana veya iktisadi piyasaya erişimde ayrımcılığa uğrayan veya önyargı ile karşılaşan diğer dezavantajlı grupları koruyan ve toplumsal ve ekonomik konumlarını güçlendiren,

4 – Herkesi kapsayarak eşit derecede kaliteli eğitim sağlayan; yasam boyu nitelikli eğitim imkânı tanıyan; mesleki eğitimin gelişimine katkıda bulunan ve beşeri sermayenin beceri ve yetkinliklerini geliştirerek katma değere dönüştürebilen,

5 – İnsan Kaynaklarını tüm sektörlerde geliştiren; iş sağlığı ve güvenliğini destekleyerek tüm sektörlerde insana yaraşır iş kültürünü ve sektörler arası işbirliğini oluşturan; işgücü hareketliliğini destekleyerek istihdamın artmasını sağlayacak önlem ve tedbirler alan; melek yatırımcılık ve kitlesel fon uygulamalarını da hayata geçirerek girişimciliği destekleyen,

6 – Çevre ve doğa sistemlerini koruyan/iyileştiren/destekleyen ve dengeli olarak planlanması ve yönetilmesini sağlayan; düşük karbon ekonomisine önem vererek iklim değişikliğinin farkındalığı ve azaltılması perspektifinde etkileri ile mücadele eden ve erişilebilir/güvenilir/sürdürülebilir/yenilenebilir modern enerji sağlayan,

7 – Denizleri ve tüm su kaynaklarını, karasal ekosistemleri ve ormanları koruyan, restore eden ve sürdürülebilir kullanımını sağlayan; biyoçeşitlilik kaybını durduran; çölleşme ile mücadele ederek toprakların verimlilik kaybını durduran,

8 – Kendi kendine yeterlilik perspektifi ile sürdürülebilir üretim ve tüketimi sağlayan; her insan için temel ihtiyaçların karşılanarak yoksulluğu ve açlığı sona erdiren; gıda güvenliğini ve beslenme imkânlarını geliştiren ve sürdürülebilir tarımı destekleyen,

9 – Sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi, modern ve gelecek nesillerin ihtiyaçları çerçevesinde alt ve üstyapı inşasını, yeni buluşları, inovasyonu, araştırma ve geliştirmeyi, teknolojik kalkınmayı ve evrimleşmeyi destekleyen; yerel/bölgesel/uluslararası alanda rekabetçiliği ve yenilikçiliği geliştiren ve teşvik eden,

10 – Etkin ve verimli kamu yönetimine destek vererek kurumsal kapasiteyi artıran; küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tüm kamu-özel-üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına destek sağlayan; yerel ve küresel ortaklıkların uygulamasını güçlendiren ve her seviyede etkin, hesap verebilir ve şeffaf kurumları teşvik eden,

11 – Yönetişim, demokrasi ve insan hakları ilkelerini herkes için ulaşılabilir kılan; herkesin adalete erişimini sağlayan; sosyal adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalar yaparak ayrımcılıkla mücadele eden; sosyal eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini, herkese eşit davranmayı, fark gözetmemeyi ve farklı davranmamayı sağlayan alanlarda dernek amaçlarına ve çalışma yöntemlerine uyarak çalışır.

Dernek, teknik ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.