Projenin Hedefi

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM İLE BİRLİKTE GÜÇLENELİM

Öncelikli amacı Kurumsal Kapasite Geliştirme olan ELELE Destek Hibe programı, kültür ve sanat alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerin çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu hususta düzenlediğimiz eğitimler ile dernek üye, personel ve gönüllülerin bilgi birikimlerini arttırmak aynı zamanda kültürel etkileşim faaliyetleriyle gençlerle sık sık biraraya gelerek onları gönüllülük/kültürel etkileşim faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmeyi amaçladık.

Proje Amaçlarımız

•       Dernek personeli ve gönüllülerinin kapasite gelişiminin desteklenmesidir.

•       18 ile 29 yaş arasındaki gençlerin kültürel etkileşime ve gönüllü faaliyetlere katılımlarını teşvik etmeyi ve bu yolla gençlerin kültürel, iletişim ve yaşam becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

•       Ulusal ve Uluslararası STÖ’ler, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında iş birliği sağlanmasıdır.

Hedef Gruplarımız

•       Proje ile güçlenecek derneğin üyeleri ve çalışan ve gönüllüleri

•       18-29 yaş aralığındaki gençler

•       Kültür, sanat ve gençlik çalışmaları yürüten Sivil Toplum Örgütleri

•       Kamu kurum ve kuruluşları

Projemizin ana faaliyetleri

Kapasite Gelişimi

Dijital ve sosyal medya eğitimi ile fon yaratma ve çeşitlendirme eğitimi gibi kapasite geliştirme faaliyetleri, dernek personeli ve gönüllülerinin yeteneklerini geliştirerek kurumlarının sürdürülebilirliğini artırmak hedeflenmiştir. Bu sayede faaliyetlerin ve pozitif etkilerin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanmıştır.

ESC in 4 Steps Platformu Geliştirilmesi

 Avrupa Dayanışma Programı’na katılmayı hedefleyen gençlerin başvuru süreçlerini hızlandırmak ve süreçteki paydaşları desteklemek amacıyla geliştirilen bu platform, gençler arası kültürel etkileşimi ve diyalogu teşvik etmeyi amaçlamıştır. STÖ’lerin bu platforma dahil edilmesi, sürdürülebilir iş birliği ve iletişim mekanizmasının oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Geleceğe Gönüllü ve Birlikte Güçlü Toplantısı

18-29 yaş arasındaki gençlerin bir araya geldiği bu toplantı, SKD’nin mevcut genç odaklı projelerini tanıtarak gençlerin nasıl dahil olabileceklerini, aynı zamanda projemiz kapsamında gençlerin katılabileceği etkinliklere ilişkin açık davetleri gerçekleştirerek kültürel etkileşimde bulunmalarını ve gönüllü faaliyetlere katılmalarını desteklemeyi amaçlamıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), “Birlikte Güçlü” toplantısı çerçevesinde, 25 Sivil Toplum Kuruluşu (STÖ) temsilcisi, üyesi, çalışanı ve gönüllüsüyle biraraya gelerek, SKD’nin yürüttüğü projeleri ve Elele Destek Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazandığı “Kültürel Etkileşim” projesinin amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtılmıştır.

Gönüllülük Müziği ve Videosu

Görünürlük faaliyetlerimiz kapsamında gençlere yer vererek fikirlerini ve düşüncelerini yansıtmalarını sağlanmıştır. Gençlerin yer aldığı ‘’Gönüllülük Videosu’’ ile gönüllülüğün onlar için en anlam ifade ettiği, gönüllüğün nasıl yapılabileceği ve önemi hakkında düşüncelerini paylaşarak diğer gençleri gönüllü faaliyetlere katılmaları hususunda motive ve teşvik edilmiştir. Projemiz kapsamında Dernek ve Proje’nin temel kavramlarına vurgu atfeden bir müzik hazırlanmıştır. Müzik ve video, Atölye çalışmaları ve Birlikte güçlü toplantılarında katılımcılara sunuşmuş ve sosyal medya hesaplarında yaygınlaştırılmıştır.

Yansıma Atölye Çalışmaları ve Sanal Sergi

Ankara’da 37 bireyin katılımı ile resim, heykel ve seramik boyama atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu atölyeler ile bireyleri bir araya getirerek kültür ve sanat aracılığıyla kendilerini yansıtmaları, diğer bireylerle ilişki ve iletişim bağı kurmalarına destek olmak amaçlanmıştır. Bu atölye çalışmalarında ortaya çıkan 37 çalışmadan bir, “Sanal Sergi’’ oluşturulmuştur. Bu sergi ile gençlerin yaratıcılıklarını ve seslerini daha geniş bir kitleye ulaştırmalarına olanak sağlamıştır.