Projenin Hedefi

Proje No: 101131869-G.U.D- ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG

Proje Başlangıç Tarihi: 02/01/2024

Proje Bitiş Tarihi: 02/01/2026

Toplam Süre: 24 Ay

Toplam Bütçe: 319.999,00 €

SKD’nin Toplam Bütçesi: 48.684,00 €

Proje Konsorsiyumu:

Koordinatör: RES POLIS (Sırbistan)

Partnerler:

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) (Türkiye)

Borakia Rural (Hırvatistan)

SFERA BT (Kuzey Makedonya)

Active Austria (Avusturya)

Active Youth Lithuania (Litvanya)

Hedefler:

Projenin temel amacı, özellikle dezavantajlı veya coğrafi engeli olan 17 ila 25 yaş arası genç bireyleri, toplulukları içinde çevre dostu uygulamaları teşvik eden aktif liderler haline getirmektir. Proje’nin ilk aşamasında partner ülkelerden gençlerin katılımı ile sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım, görüntü-video üretimi aracılığı ile hikâye anlatıcılığı ve dijital pazarlama konulu 4 uluslararası hareketlilik gerçekleştirilecektir. Eğitimleri takiben, projenin ikinci aşamasında gençlerden oluşan küçük ekiplerin fikirlerini projeleştirmeleri desteklenecek ve bu yerel eylemlere proje bütçesinden alt hibe verilecektir.

Uygulama:

Ana faaliyetler şunlar olacaktır:

Eğitimler (Her ortak ülkeden 3 gencin katılımı ile):

Eğitim 1 – Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım: Eğitim programının toplam süresi 9 tam iş günü olup, bunun ilk 4 günü Avusturya’da, ardından 1 gün Hırvatistan’a yeşil seyahat ve Hırvatistan’da ilave 4 tam iş günüdür. Bu eğitim ile katılımcıların çevre koruma konusundaki yetkinliklerini güçlendirmek, atık yönetimi, geri dönüşüm, yeniden kullanım becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Katılımcılar bu eğitimde “çöpten” nasıl gelir elde edilebileceğini öğrenecek ve görecekler, her iki ülkenin çevre koruma sistemleri örneklerini gözlemleyerek, atık yönetimi ve kırsal kalkınmada bazı iyi uygulamaları deneyimleyecekler.

Eğitim 2 – Sürdürülebilir Kalkınma: Birinci eğitimi takiben Haziran ayında Türkiye’de gerçekleşecek olan bu eğitimde, katılımcıları bireysel ve toplumsal yaşama uygulanabilir sürdürülebilir yaşam becerileriyle güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir yaşam becerilerini ve bilgilerini içselleştirmek ve deneyimlemek için yaygın eğitim yöntemlerini ve deneyimleyerek öğrenmeyi kullanacağız. 7 günlük eğitim boyunca eğitmenler katılımcılara sürdürülebilir tüketim, üretim ve gelir yaratma araçları, yöntemleri ve iyi uygulamaları sunacaktır. Konular iç mekan bahçeciliği, permakültür, kompostlama, yeşil temizlik ürünlerini kapsayacaktır. Ekip, kendi ürünlerini (erişte, reçel, pekmez vb.) üretmek ve iyi bir uygulamayı yakından incelemek için bir doğal yaşam kolektifini ziyaret edecek.

Eğitim 3 -Temel Ses ve Video Prodüksiyonu: Sırbistan’da gerçekleştirilecek bu eğitim 8 gün sürecek ve ses-video işleme, içerik üretimine odaklanacaktır. İlk olarak, eğitmenler katılımcılara hem yazılım hem de donanım ortamında kullanılması önerilen araçları (ör.. Adobe premier, Adobe After Effects) gösterecektir. Her bir araç setinden sonra, katılımcılar küçük gruplar halinde ve ekip çalışmasıyla ses ve/veya video kaydı yapacaklardır.

Eğitim 4 -Temel Dijital Pazarlama: Bu eğitim, dijital pazarlama için ana uygulamalar (ör: Arama motoru temelleri; SEO optimizasyonu; Arama motoru pazarlaması (SEM); Bağlı pazarlama; Google AdWords; Sosyal ağlarda reklamlar; Web Analitiği; SEM ölçümü için araçlar) ve hizmetlere odaklanmaktadır. Bilgiyi aktarmak ve becerileri geliştirmek için yaygın eğitim yöntemlerinden yararlanılacak olan eğitimde dijital pazarlama alandaki BT şirketlerine bir çalışma ziyareti yapılacak, böylece katılımcıların iyi uygulamalarını inceleme ve alanın “gerçek dünyasını” deneyimleme fırsatı olacak. Kzuey Makedonya’da gerçekleşecek olan bu eğitim 8 gün sürecektir.

Yaygınlaştırma Faaliyetleri:

Ulusal grup etkinlikleri: Her ortak, önceki 4 eğitimde yer almış tüm katılımcılarını bir araya getirecektir. Toplamda 12 katılımcı ve 2 eğitmen gençlerin fikirleri/girişimleri geliştirmek için 3 günlük kısa bir eğitim verecekler ve onlara temel bir proje teklifi yazmayı öğreteceklerdir. (ör: Teklifin arka planı (ihtiyaçlar veya sorun nedir); Proje içeriği ve uygulaması; Gantt şeması; Gerekli adımlar & Kaynaklar ve Bütçe.)

Ulusötesi düzeyde sanal ekip etkinlikleri:Her fikir/girişim tanımlanmış ve bütçelendirilmiş küçük projelere dönüştürüldükten sonra, bu proje fikirleri tüm ülkeler – küçük gruplar – arasında aktarılacaktır. Bazı katılımcı grupları başka bir ülkeden uygun bir grup/ortak bulabilir veya proje ekibi fikirlerinin daha büyük bir şeye katkıda bulunabileceğini önerebilir ve ulusötesi işbirliğine davet edebilirler. Gençlerden oluşan proje gruplarının fikirlerini paylaşacağı ve tartışacağı ve koordinatörün tartışmayı kolaylaştıracağı en az 4 ulusötesi çevrimiçi etkinlik düzenleyecektir. Amaç, birbirlerinin girişimlerini zenginleştirmek, bazı gruplara daha fazla gencidahil etmek (her katılımcı 1’den fazla küçük grubun parçası olabilir) ve daha iyi sonuçlar üretmektir. Bu girişimin geliştirilmesinden sonra küçük gruplar fon için başvuracaktır.

Mikro yaygınlaştırma etkinlikleri: Küçük gruplar girişimleri için fon aldıktan sonra girişimlerini hazırlama ve uygulama sürecine başlarlar (yaygınlaştırma faaliyetlerini de içerir – aşağıda açıklanmıştır). Her katılımcı – çoğaltıcı, yerel çoğaltma küçük ölçekli etkinliğinin yerleştirilmesine en az 3 kişiyi (nihai yararlanıcı) daha dahil etmelidir. Gençlik liderlerinin bu proje aracılığıyla geliştirdikleri çevre dostu eylemleri birlikte uygulamak için ek yararlanıcıları dahil edecekleri mikro çoğaltma faaliyetlerinin bir toplamıdır. Faaliyetler 6 ülkenin tamamında çeşitli şehirlerde/köylerde uygulanacak ve 72 gençlik lideri ve ilave 216 vatandaşın – nihai yararlanıcının- dahil edilmesi planlanmaktadır.

Sonuçlar

Avrupa Yeşil Anlaşması ve SKA hedeflerinin yanı sıra, bu projenin etkisi AB Gençlik Stratejisi 2019-2027’yi tamamlayıcı niteliktedir:

Ortak ülkelerdeki gençlerin liderlik ve aktif vatandaşlık kapasitelerini geliştirmek;

Gençlik sektörünün kapsayıcılık, dayanışma ve sürdürülebilirliğe özen göstererek ulus ötesi çalışma kapasitesini geliştirmek;

Ulusötesi öğrenmeyi teşvik etmek ve buna katkıda bulunmak

Mevcut uygulamaları ve sosyal yardımları, uzaklık, izolasyon veya hapsedilme durumlarında bile her koşulda bağlantıda kalmak için dijital araçlardan iyi bir şekilde yararlanmak da dahil olmak üzere ortaklığın ötesine taşımak;

Sonuçları yerel topluluklarla ilişkilendirmek, iş fırsatları yaratmak ve Ortak ülkelerdeki diğer ortamlarda çoğaltılabilecek ve ölçeklendirilebilecek yenilikçi fikirleri beslemek;

Özellikle uygun Ortak Ülkelerde dijital okuryazarlık becerileri de dahil olmak üzere yenilikçi uygulamalarla yetkinliklerin kazanılmasını/geliştirilmesini teşvik eden yeni araçlar ve yaygın öğrenme yöntemleri geliştirmek;

Proje Websitesi:

Proje Sosyal Medya Hesabı: